Heritage Tour India

logo

Nove mjere zaštite: Zabrana rada većine trgovinskih objekata, obustava taksi usluga

Stari Bar otkrijte očaravajući spoj istorije i lepote

U slučaju da stranac kome je izdata dozvola za privremeni boravak, dozvola za privremeni boravak i rad i dozvola za stalni boravak namjerava da u drugom mjestu u Crnoj Gori privremeno boravi duže od tri dana, dužan je da podnese prijavu boravka. Pravna i fizička lica iz stava 2 ovog člana, dužna su da prije početka rada stranca iz stava 1 ovog člana podnesu prijavu o radu tog stranca Ministarstvu, taxi bar montenegro u mjestu obavljanja poslova ili u sjedištu poslodavca, o čemu Ministarstvo, bez odlaganja, izdaje potvrdu o prijavi rada. Pored dokaza iz stava 2 ovog člana, za produženje dozvole za privremeni boravak i rad radi zapošljavanja i sezonskog zapošljavanja prilaže se i dokaz o izvršenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa za vrijeme trajanja dozvole za privremeni boravak i rad.

Stranac se pisanim putem obavještava o produženju roka iz stava 4 ovog člana. Organ uprave nadležan za izvršenje kazne zatvora i ustanova i organizacija u kojima se izvršavaju kazna maloljetničkog zatvora i institucionalna vaspitna mjera dužni su da policiji podnesu prijavu i odjavu boravka stranca, u roku od 12 časova od prijema, odnosno otpuštanja stranca. Zdravstvena ustanova koja primi stranca na liječenje dužna je da policiji podnese prijavu boravka stranca, u roku od 12 časova od časa prijema stranca na liječenje, ukoliko stranac nije prijavio svoj boravak. Bliže uslove i način izdavanja dozvole za privremeni boravak i rad propisuje Ministarstvo. O zahtjevu za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad odlučuje se u roku od 20 dana od dana predaje urednog zahtjeva.

Otkrivanje čari Stari Bar, bezvremenskog dragulja Crne Gore

Agencija i policija dužni su da mišljenje iz stava 3 ovog člana dostave Ministarstvu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva za davanje mišljenja. Naknadu troškova i izrade obrazaca dozvola iz stava 1 ovog člana snosi podnosilac zahtjeva. Obrasce dozvola iz stava 1 ovog člana, Ministarstvo izrađuje u skladu sa članom 42 ovog zakona. Prestanak važenja isprava iz stava 1 ovog člana, ne predstavlja https://podgorica.taxi/ osnov za prestanak boravka ili protjerivanje iz Crne Gore. Agencija i policija dužne su da mišljenje iz stava 3 ovog člana dostave Ministarstvu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva za davanje mišljenja. Agencija i policija dužne su da mišljenje iz stava 3 ovog člana dostave Ministarstvu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva za davanje mišljenja.

taxi bar montenegro

Sadržaj i način vođenja evidencije iz stava 1 ovog člana, propisuje Ministarstvo. Stranac iz st. 1, 2 i 3 ovog člana dužan je da podnese odjavu boravka policiji u roku od 24 časa prije napuštanja mjesta boravka, na propisanom obrascu. Prava iz stava 1 ovog člana, ostvaruju se u skladu sa zakonima kojima se uređuje način ostvarivanja tih prava.

Idemo 200 na sat ili i dalje „jurimo 30“ – dokle je sve trebalo da se stigne „brzom prugom Srbije“

Prilikom odlučivanja o prestanku važenja dozvole za privremeni boravak naročito se uzimaju u obzir trajanje boravka, kao i lične, porodične, ekonomske i druge okolnosti. O prestanku važenja dozvole za privremeni boravak Ministarstvo donosi rješenje. 3) ne postoje razlozi nacionalne, odnosno unutrašnje bezbjednosti ili javnog zdravlja. Stranac dokazuje identitet stranom putnom ispravom, važećom ličnom kartom koju je izdao nadležni organ druge države, dozvolom za privremeni boravak, dozvolom za privremeni boravak i rad i dozvolom za stalni boravak. Ako Ministarstvo odluči da produži sprovođenje strožeg policijskog nadzora, po isteku svakih sedam dana sprovođenja tog nadzora, policija i Ministarstvo će postupiti u skladu sa st. 4 i 5 ovog člana.

  • 140 i 142 ovog zakona, u slučaju iz stava 1 tačka 3 ovog člana, Ministarstvo će donijeti ako u postupku izdavanja putnog lista, odnosno posebne putne isprave dođe do saznanja da dospjela imovinsko-pravna obaveza na osnovu pravosnažne odluke suda nije izvršena.
  • Prije donošenja rješenja iz stava 1 ovog člana provjeriće se da li stranac još uvijek ima odobrenu međunarodnu zaštitu u državi članici Evropske unije.
  • 4) kao član stranih policijskih ili carinskih delegacija, sa diplomatskom ili službenom putnom ispravom, prelazi preko teritorije Crne Gore.
  • Državljanin države članice Evropske unije sa važećom stranom putnom ispravom ili ličnom kartom koju mu je izdao nadležni organ te države ima pravo izlaska iz Crne Gore radi putovanja u drugu državu članicu.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donijetih na osnovu ovog zakona, u okviru utvrđenih nadležnosti, vrše Ministarstvo i organ državne uprave nadležan za vanjske poslove. O izdavanju dozvole za privremeni boravak i rad u Crnoj Gori licu iz stava 1 ovog člana ili odbijanju zahtjeva iz stava 2 ovog člana, Ministarstvo obavještava državu članicu Evropske unije u kojoj podnosilac zahtjeva ima izdatu EU plavu kartu. U ugovoru iz stava 2 tačka 1 ovog člana mora biti naznačena i bruto godišnja zarada čiji iznos ne može https://taxi-travel.me/ biti niži od jedne i po prosječne bruto godišnje zarade u Crnoj Gori, prema podacima organa uprave nadležnog za poslove statistike. Državljanin države članice Evropske unije i član njegove porodice ne smije isprave iz stava 1 ovog člana davati na poslugu drugom licu, niti se smije služiti nevažećom ili tuđom ispravom kao svojom. Državljanin države članice Evropske unije i član njegove porodice mogu se protjerati iz Crne Gore ako to zahtijevaju razlozi nacionalne, odnosno unutrašnje bezbjednosti ili javnog zdravlja.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *